ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
 
HỆ THỐNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Điện thoại: 02313.876.650

Email: sonoivu@laichau.gov.vn