ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
 
HỆ THỐNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Điện thoại: 0982.780.475 / 0966.247.555

Email: vpubnd@laichau.gov.vn