NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 08/12/2016

Công văn 1852/SNV-CCHC đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công văn 1852/SNV-CCHC đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Ngày 28/11/2016

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu