NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 28/11/2016

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu