HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 22599 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
2 Xác minh tài sản, thu nhập UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
3 Tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
4 Thực hiện việc giải trình UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
5 Kê khai tài sản thu nhập UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
6 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
7 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
8 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ Khí hóa lỏng (LPG) chai UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ Khí hóa lỏng (PLG) chai UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 3 Đăng nhập
13 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 3 Đăng nhập
12345678910...Cuối