CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Mua hóa đơn lẻ     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

Mua hóa đơn lẻ

Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết quả:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tại trụ sở làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thanh phố

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ):

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'.

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện.

 

Không

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị