CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện

 

 

 

 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

- Cơ quan, tổ chức, cơ sở, giáo dục, gia đình, cá nhân phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, Công an các cấp, UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc. Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Bước 2: Xử lý thông tin

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, Công an các cấp, UBND cấp xã kiểm tra tính xác thực về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ. Cán bộ Lao động Xã hội xã đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ làm cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Bước 3: Kết quả thực hiện

- Trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm thì trong vòng 12 giờ từ khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành Quyết định áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em theo quy định.

Cách thức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại.

2. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, Công an các cấp, UBND cấp xã có thẩm quyền trực tiếp thực hiện áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo tiếp nhận thông tin (mẫu số 01)

- Bản đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ (mẫu số 02).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 12 giờ từ khi tiếp nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân.

- Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; cá nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức tiếp nhận trẻ em.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, cán bộ làm công tác Lao động cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ; bố trí nơi tạm trú cho trẻ

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em (mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP);

- Đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em (mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp (là trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em).

- Trẻ en bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp hoặc trẻ em bị xâm hại có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Báo cáo tiếp nhận thông tin Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 Đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em Bắt buộc 0 0 0 Tải file