CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm bảo trợ xã hội     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Trưởng công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng.

- Đối tượng hoặc người giám hộ có đơn đề nghị gửi trực tiếp đến UBND cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”  UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trình tự tiếp nhận

- Khi nhận được 01 hồ sơ đề nghị của Trưởng công an xã và đơn của đối tượng hoặc người giám hộ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện thủ tục đưa đối tượng vào trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đưa đối tượng vào trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và gửi kết quả về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm gửi kết quả về UBND cấp xã.

- Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ của đối tượng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả

- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” UBND cấp xã.

- Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).

Bước 5: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức đưa và bàn giao đối tượng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào TT Bảo trợ xã hội (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH);

- Bản sao chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân (nếu có);

- Bản sao bệnh án (nếu có);

- Biên bản bàn giao đối tượng của UBND cấp xã và TT Bảo trợ xã hội;

- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày các cơ quan có trách nhiệm giải quyết nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua Bưu điện).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đối tượng hoặc người giám hộ đối tượng.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện; Trung tâm Bảo trợ xã hội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định tiếp nhận vào cơ sở

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định nhưng đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nguyện vọng ở lại cơ sở.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 - Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào TT Bảo trợ xã hội (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH); Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 - Bản sao chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân (nếu có); - Bản sao bệnh án (nếu có); Bắt buộc 0 0 0
3 - Biên bản bàn giao đối tượng của UBND cấp xã và TT Bảo trợ xã hội; Bắt buộc 0 0 0
4 - Văn bản đề nghị của UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Bắt buộc 0 0 0
5 - Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Bắt buộc 0 0 0