CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

 

 

Trình tự thực hiện

 

 

 

 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

- Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã, Công an cấp xã hoặc cán bộ lao động nơi xẩy ra vụ việc.

Bước 2: Kiểm tra và lập hồ sơ

- Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

- Cán bộ Lao động cấp xã, công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi trẻ em cư trú thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.

- Cán bộ Lao động cấp xã đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ, đồng thời thu thập thông tin đánh giá nguy cơ cụ thể của trẻ, căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ trong thời gian 5 ngày làm việc, cán bộ Lao động cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

Bước 3. Quyết định hỗ trợ, can thiệp

- Trường hợp trẻ em cần được áp dụng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì hợp với cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, đại diện địa bàn dân cư nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra vụ việc, cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em để xác định các biện pháp bảo vệ trẻ em và quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ.

Bước 4: Thực hiện hỗ trợ, can thiệp

- Cán bộ, tổ chức, cá nhân được phân công trong kế hoạch thực hiện hỗ trợ, can thiệp theo kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

 

Cách thức thực hiện

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thông báo ngay cho nơi tiếp nhận thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

- Cán bộ Lao động cấp xã, công an xã, tổ chức, cá nhân được phân công trong kế hoạch thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp.

 

 

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em và đánh giá nguy cơ ban đầu về tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (do cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã, công an xã lập).

- Báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu về tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bở rơi (cán bộ Lao động xã hội xã lập).

- Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể tình hình trẻ em (cán bộ Lao động xã hội xã lập)

- Biên bản cuộc họp xác định nhu cầu hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em và các tài liệu khác có liên quan (do cán bộ làm công tác lao động xã hội xã lập);

- Dự thảo Quyết định phê duyệt và Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp (do người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập);

- Các tài liệu liên quan khác nếu có.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân.

- Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ; cá nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức tiếp nhận trẻ em.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân công trong kế hoạch.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt và Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em kèm theo do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em (mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

- Báo cáo thu thập thông tin, xác minh và đánh giá nguy cơ cụ thể (mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

- Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp (mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP).

- Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiêp (mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi đã được cán bộ lao động thương binh xã hội cấp xã đánh giá nguy cơ và xác định nhu cầu hỗ trợ, can thiệp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật trẻ em năm 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật trẻ em.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 - Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em và đánh giá nguy cơ ban đầu về tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (do cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã, công an xã lập). Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 - Báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu về tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bở rơi (cán bộ Lao động xã hội xã lập). - Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể tình hình trẻ em (cán bộ Lao động xã hội xã lập) Bắt buộc 0 0 0 Tải file
3 - Biên bản cuộc họp xác định nhu cầu hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em và các tài liệu khác có liên quan (do cán bộ làm công tác lao động xã hội xã lập); Bắt buộc 0 0 0
4 - Dự thảo Quyết định phê duyệt và Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp (do người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập); - Các tài liệu liên quan khác nếu có. Bắt buộc 0 0 0 Tải file