CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC DÂN TỘC

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

STT

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết TTHC

Địa điểm, thời gian tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

15 ngày kể từ ngày Ban Dân tộc nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc. (Văn phòng - UBND thành phố)

Thời gian từ 07h30 đến 11h30 và Từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Đường Bưu điện

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị