CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện     Mức độ 2

Lĩnh vực

Công nghiệp địa phương

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

   TT

Tên Thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thực hiện  thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Không

1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

2. Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị