CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian tiếp nhận & trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

32

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Không quy định

- Nộp trực tiếp tại Cơ sở giáo dục nơi chuyển đến.

   Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

    Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

    Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

- Qua hệ thống bưu chính.

Không

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị