CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian tiếp nhận & trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

36

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

- Nộp trực tiếp tại cơ sở giáo dục

    Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

    Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

    Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

-Qua hệ thống bưu chính.

 

Không

Nghị định số 06/2018/ND-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị