CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa     Mức độ 2

Lĩnh vực

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tập thể, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ

- Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của các đơn vị trực thuộc.

- Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).

Bước 3. Giải quyết hồ sơ

Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

Bước 4. Trả kết quả

Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các Hộ gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa;

- Bản tóm tắt thành tích của hộ gia đình trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị công nhận Gia đình văn hóa;

- Biên bản xét khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn nộp hồ sơ

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính + Giấy chứng nhận gia đình văn hóa

Lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Chủ thể là hộ gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật số 47/2005/QH11 của Quốc hội khóa XI sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật số 39/2013/QHXIII của Quốc hội khóa XI ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;";

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

- Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu, quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các Hộ gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; Bắt buộc 0 0 0
2 Bản tóm tắt thành tích của hộ gia đình trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị công nhận Gia đình văn hóa; Bắt buộc 0 0 0
3 Biên bản xét khen thưởng. Bắt buộc 0 0 0