CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocoppy     Mức độ 3

Lĩnh vực

LĨNH VỰC VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

 

STT

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

 giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocoppy

05 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp huyện nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phòng Văn hóa - Thông tin

Chưa quy định

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị