HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 294 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
2 Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
3 Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
4 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
5 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
6 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
7 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
8 Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
9 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở Bảo trợ xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
10 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm bảo trợ xã hội UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
11 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12 Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
13 Xóa đăng ký thế chấp UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
14 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
15 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12345678910...Cuối