HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 230 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (Điều 11 ) UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
2 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
3 . Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
4 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
5 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
6 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
9 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
11 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
12345678910...Cuối