HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 281 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp phép khia thác, tận thu gỗ làm nhà tại chỗ UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
2 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
3 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
4 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
5 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
6 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
7 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
8 Thủ tục đăng ký nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
9 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
11 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
12 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND HUYỆN NẬM NHÙN Mức độ 2
12345678910...Cuối