HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 22589 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Lĩnh vực bồi thường Nhà nước UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
2 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
3 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng cấp xã UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
4 Thủ tục đăng ký người vào tu cấp xã UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
5 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng cấp xã UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
6 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng cấp xã UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
7 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
8 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
11 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
12 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
13 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
14 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
15 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập UBND XÃ HỒ THẦU Mức độ 2
12345678910...Cuối