HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 22575 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
2 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
3 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
4 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
5 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
6 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
7 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh UBND HUYỆN THAN UYÊN Mức độ 2
8 Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (Điều 11 ) UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
9 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
10 . Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG Mức độ 2
11 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12 Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
13 Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
14 Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU Mức độ 2
12345678910...Cuối