TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 640 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 516-42018-0001 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đồng Văn Quang
2 KD01-42018-0004 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Chẻo Mý Hoán
3 543-42018-0063 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS người già trên 80 tuổi Lò Văn Khoa(Lò Văn Mớ,Tao VĂn Phẳn,Tao Thị Sọn)
4 543-42018-0062 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs người đơn thân nuôi con Lò Văn Khoa(Cà Thị Hưởng, Lý Thị Kỷ,Tao Thị Nhân)
5 543-42018-0061 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Hs người khuyết tật Lò Văn Khoa(Lò Thị Bở)
6 543-42018-0060 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS người khuyết tật Lò Văn Khoa(Tao VĂn Khằm)
7 543-42018-0059 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS người khuyết tật Lò Văn Khoa(Lò Thị Xanh)
8 543-42018-0058 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) HS người khuyết tật Lò Văn Khoa(Tao Thị Chùm)
9 206-42018-0155 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Văn Đáp
10 318-42018-0001 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm Nguyễn Thị Lanh
11 KD01-42018-0003 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh dịch vụ Giết mổ gia súc Vàng Văn Thiên
12 024-42018-0004 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Chử Quang Huấn
13 023-42018-0003 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Chử Quang Huấn
14 024-42018-0003 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Trương Ngọc Thường
15 023-42018-0002 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. Mùa A Thứ
12345678910...Cuối