TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1802 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 516-62018-0196 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Lò Thị Thưng
2 129-62018-0018 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lầu A Páo
3 123-62018-0017 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lầu A Páo
4 024-62018-0182 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm
5 024-62018-0181 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Hoàng Thị Chính
6 516-62018-0195 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Trần Văn Tuân
7 543-62018-0107 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lù Thị Thêu
8 544-62018-0030 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thurt ục đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho thân nhân đối tượng bảo trợ xã hội bà Lò Thị Bin sinh năm 1928 Lù Thị Thêu
9 544-62018-0029 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho thân nhân đói tượng bảo trợ xã hội bà Lò Thị Kính sinh năm 1928 Lù Thị Thêu
10 546-62018-0009 Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) Thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí chăm sóc hàng tháng cho cá nhân, hộ gia đình ông Vàng Gió Xá sinh năm 1982 nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng Đao Thị Mai
11 544-62018-0028 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho ông Vàng gió xá sinh năm 1982 là đối tượng bảo trợ xã hội Đao Thị Mai
12 544-62018-0027 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Tủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho ông Lỳ Tư xá sinh năm 1954 là đối tượng bảo trợ xã hội Toán Pờ Xó
13 544-62018-0026 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho bà Phản Xé Nu sinh năm 1924 là đối tượng bảo trợ xã hội Lò Văn hải
14 544-62018-0025 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng của ông Chu Go Chừ sinh năm 1960 là đối tượng bảo trợ xã hội Vàng Lỳ Hừ
15 516-62018-0194 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Đao Văn Nghịt
12345678910...Cuối